Prezradíme vám, čo je to OZV

Prezradíme vám, čo je to OZV

Viete, čo znamená skratka OZV? Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov. Výrobca vyhradeného výrobku je výrobca elektrozariadení, batérií,  akumulátorov, vozidiel, pneumatík, výrobca obalov a neobalových výrobkov. Zákon o odpadoch hovorí síce o tzv. výrobcovi, v skutočnosti sa pod týmto pojmom rozumie aj subjekt, ktorý dané výrobky dováža (dovozca), prípadne balí alebo plní do obalov (balič, plnič) na území Slovenska.

Čo je to vyhradený výrobok?

Vyhradené výrobky sú obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia, vozidlá, pneumatiky, batérie a akumulátory. Pod vyhradeným výrobkom treba chápať výrobok, ktorý patrí do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.

Rozšírená zodpovednosť výrobcu predstavuje súbor zákonných povinností výrobcu vyhradeného výrobku. Povinnosťou výrobcu je okrem iného aj predchádzanie vzniku odpadu z výrobku. A to tak, že musí v zákonom stanovených limitoch zabezpečiť jeho opätovné použitie. S tým je spojená recyklácia alebo iné zhodnotenie daného výrobku.

Zjednodušene možno povedať, že výrobca vyhradeného výrobku musí zabezpečiť starostlivosť o výrobok počas celej dĺžky jeho života, od výroby až po jeho spracovanie už v podobe odpadu. Dnes to robia výrobcovia tak, že platia poplatky priamo organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá následne zabezpečí plnenie ich povinností aj prostredníctvom triedeného zberu komunálneho odpadu v určitom meste alebo obci.