Zbrojný pas

Zbrojný pas

Zbrojný pas – ako ho získať?
Či už držanie zbrane priamo súvisí s vašou prácou, alebo si chcete zaobstarať zbraň pre ochranu svojej rodiny, musíte prejsť istým procesom, ktorý vyžaduje bezúhonnosť a psychickú i fyzickú spôsobilosť.  
Pri získavaní zbrojného pasu sa žiadateľ často stretáva s rozporuplnými informáciami od iných držiteľov zbrojných preukazov, ktorí skúšku robili už pred niekoľkými rokmi, cez majiteľov strelníc a predavačov v poľovníckych obchodoch. Dozvedá sa mnohé „zaručené“ rady na internete, a taktiež často chybné informácie od samotných príslušníkov policajného zboru podávaných priamo na úseku zbraní a streliva.
Zákony a podmienky sa menia a to čo platilo pred niekoľkými rokmi nemusí platiť v súčasnosti. Preto je najlepšie sa pri získavaní zbrojného preukazu spoliehať sám na seba a študovať priamo zákony. My vám dnes prinášame niektoré potrebné informácie.

__________________________________________________________________________________________________________________________

revolverZbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do 6.základných skupín.

 • nosenie a držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 • výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
 • poľovné účely,
 • športové účely,
 • múzejné alebo zberateľské účely.

 

 

Zbrojný preukaz vydáva policajný útvar fyzickej osobe, ktorá:

 • písomne požiadala o jeho vydanie
 • je úplne spôsobilá na právne úkony
 • dosiahla predpísaný vek
 • je bezúhonná a spoľahlivá
 • je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo
 • preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou (od roku 2011 sa sprísnili podmienky)
 • má miesto pobytu na území Slovenskej republiky
 • v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo

__________________________________________________________________________________________________________________

Žiadosť o vydanie zbrojného pasu

V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie osobné údaje, číslo dokladu totožnosti, cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad, skupinu zbrojného preukazu o vydanie ktorej žiada, odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.
K žiadosti žiadateľ pripojí ďalšie doklady: dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu, potvrdenie o členstve v streleckej organizácii (ak žiadateľ žiada o vydanie zbrojného preukazu na športovú streľbu) alebo o členstve v poľovníckej organizácii.
Doklady nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako tri mesiace.

Zbrojný preukaz možno vydať fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 21 rokov. Fyzickej osobe, ktorá spĺňa vyššie stanovené podmienky a dosiahla vek 18 rokov, možno vydať zbrojný preukaz, ak je držiteľom poľovného lístka. Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky a dosiahla vek 15 rokov, možno vydať zbrojný preukaz , ak je členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a s jeho vydaním písomne súhlasí jej zákonný zástupca.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Spôsobilosti

ostrelovačZdravotná spôsobilosť žiadateľa držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý  vydáva na základe výsledku lekárskej prehliadky lekár so špecializáciou v odbore .

Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje psychologickým posudkom o psychickej spôsobilosti, ktorý vydáva na základe výsledku psychologického vyšetrenia klinický psychológ.

Okrem predpísaného veku, bezúhonnosti a spoľahlivosti musí fyzická osoba spĺňať aj ďalšie podmienky:
–  plnú spôsobilosť na právne úkony
–  lekárskym posudkom preukázanú zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo a psychickú spôsobilosť preukázanú psychologickým posudkom,
– odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou,
– miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
– potreba držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Správne poplatky

Správne poplatky sa vyberajú za žiadosť o vydanie zbrojného preukazu, vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu, žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu, žiadosť o vydanie európskeho zbrojného preukazu, žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu, žiadosť o vydanie zbrojnej licencie, žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť a žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zbrojná licencia

Okrem zbrojného preukazu zákon pozná i tzv. zbrojnú licenciu. Táto je definovaná ako verejná listina, ktorá fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu oprávňuje nadobudnúť do vlastníctva zbrane alebo strelivo a držať ich v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojnej licencie.
____________________________________________________________________________________________________________________________

cowboyDúfam, že vám článok priniesol potrebné informácie a uľahčí vám podanie žiadosti.

Článok – Zbrojný pas pripravila Lily Wonderland – lilywonderlandbooks@gmail.com